Revolutionen lever : Befrielseskampen i Oman

Om artiklen
Revolutionen Lever : Befrielseskampen i Oman, København, KROAG, 1979, 74 s. Pjece udgivet af Komiteen for Revolutionen i Oman og den Arabiske Golf, KROAG, der koordinerede det nordiske solidaritetsarbejde med PFLO.

Hovedparten af de i pjecen bragte fotos er taget i december 1977 i grænseområdet mod Oman i Folkerepublikken Jemen af repræsentanter for KROAG. Undtagelser fra dette er fotos på side 19 (CSRO), 21, 54(CSRO) og 67(CSR0). I forbindelse med indskanningen til onlineudgaven er benyttet billeder fra den trykte papirudgave, hvilket giver nogle kvalitetsmæssige problemer. Hvor det har været muligt, at finde bedre billeder er det sket.

En stor del af stoffet har tidligere været offentliggjort i tidsskriftet Nyt fra Oman (Dhofar Brev).

Indhold

Indledning

Den befrielseskamp, der startede i bjergene i Omans sydlige provins Dhofar i 1965, har hele tiden været ‘den glemte krig’, eller rettere ‘den fortiede krig’, i de vestlige nyhedsmedier. Dette var tilfældet selv da krigen var på sit højeste, mens det engelske og iranske luftvåben og den iranske flåde sønderbombede bjergene i Dhofar og mens tropper fra Iran, England og Jordan mistede hundredvis af mand i de hårde kampe (alene iranerne skønnes af pro-vestlige kilder at have mistet over 1000 mand); men efter befrielsesbevægelsens militære tilbageslag i slutningen af 1975/ begyndelsen af 1976 er det blevet endnu mere markant, nu har selv de venstreorienterede/anti-imperialistiske tidsskrifter – med få undtagelser – mistet interessen.

En revolutions skæbne afgøres imidlertid ikke af et enkelt slag, og i årene efter det militære tilbageslag har befrielsesbevægelsen PFLO ‘mens den helede sine sår i revolutionær stilhed’ opnået bemærkelsesværdige resultater med reorganiseringen og genopbygningen af organisationen. Det er vanskeligt at forudsige hvad der vil ske i de kommende år i Golf-området:

Begivenhederne i Iran har slået et stort hul i det imperialistiske kontrolsystem over området, men der er ingen tvivl om at USA og England og deres lokale allierede i dag arbejder febrilskt på at finde nye løsninger. Fremtiden er uvis, og Oman er kun et lille led i den udvikling der finder sted, men det er en kendsgerning at PFLO i dag står styrket på alle niveauer: Militært, politisk og organisatorisk.

Golfområdet har en helt enestående betydning for den vestlige verden pga. de umådelige oliereserver og pga. dets strategisk vigtige placering, og hermed får den anti-imperialistiske kamp der foregår her, en speciel vigtig betydning og kan komme til at spille en afgørende rolle i den verdensomspændende kamp mod det imperialistiske udbytningssystem.

Skønt måske ret ukendt i den vestlige verden, udgør PFLO et særdeles vigtigt led i den arabiske revolutionære bevægelse: PFLO har et højt renome for sin kampduelighed, sin evne til gennem 14 års hårde kampe at bevare den nationale enhed, sin politik hvad angår kvindernes stilling i revolutionen og samfundet, og sin fremsynede politik på sundheds-og undervisningsområdet.

Solidaritetsarbejdet

Denne pjece er udsendt som et led i solidaritetsarbejdet med PFLO, for at stimulere interessen for situationen i Oman og Golf-området og for derigennem forhåbentligt at påvirke nogle mennesker til aktivt at gå ind i støttearbejdet.

Der i Skandinavien rige traditioner for solidaritetsarbejde for PFLO, og Skandinavien er vel det eneste sted solidaritetsarbejdet ikke er blevet negativt påvirket af det militære tilbageslag.

Forskellige grupper har fra begyndelsen af 70’erne støttet med tøj-forsendelser, penge og gennem informationsaktiviteter. Siden begyndelsen af 1975 har der eksisteret et frugtbart samarbejde mellem U-landsklunserne, Emmaus Fnysinge og KROAG, som har udgjort kærnen i det materielle solidaritetsarbejde for PFLO på såvel Skandinavisk som internationalt niveau: I årene 1975-76 koncentreret omkring opbygningen af Fatimah Ghananah hospitalet (i grænseregionen i det Folkedemokratiske Jemen), men derefter videreført med en lang række solidaritetsforsendelser af medicin og andet udstyr til PFLO og dets underorganisationer, specielt Omans Røde Halvmåne (ORC), Den Omanske Kvindeorganisation (OWO) og Revolutionens Skole. Medicinstøtten, som i dag leverer hovedparten af det medicin der bruges af ORC, er en speciel forpligtigelse for de Skandinaviske grupper, men derudover vil der i den nærmeste tid blive givet prioritet til støtten til det vigtige massearbejde, der udføres af den Omanske Kvindeorganisation blandt flygtningene i Folke republikken Jemen.

Kunne du tænke dig at være med i solidaritetsarbejdet for PFLO, kan du kontakte en af de følgende organisationer:

U-landsklunserne er en forening med ca. 150 medlemmer, tilknyttet den internationale Emmaus-bevægelse. Gennem klunseraktioner (indsamling af brugte ting, tøj m.m. og afholdelse af loppemarkeder) skaffer foreningen midler til at støtte humanitært og socialt arbejde i u-landene; det har i de seneste år især været befrielsesbevægelserne PFLO og ZANU. Foreningen arrangerer lejre i skoleferierne, lokalgruppen i København har kontinuerlige klunser-aktiviteter (indsamling hver weekend – regelmæssige loppemarkeder) og foreningen har i Odense et klunserkollektiv (hvor man bor sammen og er heltidsbeskæftiget med klunserarbejde). U-landsklunserne kan kontaktes på adressen Poppelgade 4 o.g.k., 2200 København N., tlf. 01-39 11 95  (tirsdag, onsdag og torsdag mellem 16 og 18)

Emmaus Fnysinge er et svensk klunserkollektiv, i gennemsnit 3-4 pers., ca. 100 km fra Stockholm. Rammen omkring Fnysinge er en nedlagt bondegård ca. 30 km fra den nærmeste større by. – Man lever kollektivt af praktiske grunde og lønnen er ca. 350 Skr. pr. måned + kost og logi. Der arbejdes 5 dage om ugen fra kl. 8-17. Arbejdet består af almindeligt klunserarbejde: Indsamling af tøj og ting, sortering og presning (i baller til forsendelse) af tøj, salg af tingene, informations og administrationsarbejde. Blandt informationsarbejdet kan nævnes at Emmaus Fnysinge i samarbejde med forlaget Aurora udgiver en svensk udgave af KROAG’s tidsskrift Nyt fra Oman (Dhofar brev).

Fnysinge støtter PFLO med sit økonomiske overskud og ZANU med tøj, hvilket er udtryk for et klart politisk standpunkt. Et standpunkt der er nedfældet i foreningens love, hvori det hedder, at man ønsker at formidle så stor materiel støtte som muligt til de nationale befrielsesbevægelsers kamp mod imperialismen, fordi denne kamp udgør det vigtigste bidrag til menneskehedens frigørelse. Emmaus Fnysinge, S-190 70 Fjårdhundra, Sverige,  tlf. 00946-171/960 53

KROAG (Komiteen for Revolutionen i Oman og den Arabiske Golf) er en lille anti-imperialistisk, anti-nationalchauvinistisk organisation. Organisationens arbejde deler sig i

  1. Materielt støttearbejde: KROAG har siden december 1974 koordineret det materielle støttearbejde for PFLO indenfor sundhedssektoren, et arbejde der bla. implicerer tæt kontakt og diskussioner med PFLO og ORC, undersøgelser og teknisk rådgivning i forbindelse med projekter, projektformulering, indkøb og forsendelse, kontakt til støttegrupper m.m. – Desuden har medlemmer af KROAG været aktive i forskelligt klunserarbejde, specielt ‘KROAG’s Klunsere’ (efteråret 1975) og ‘Klunsergruppen International Solidaritet’ (efteråret 1976 – efteråret 1978).
  2. Informationsarbejde: KROAG har udgivet tidsskriftet Nyt fra Oman (Dhofar Brev) siden november 1974. Det udkommer på dansk, engelsk og svensk. Desuden er der siden 1972 udgivet en række pjecer og duplikerede småskrifter, de sidste par stykker også i engelsk udgave. Pga. det informationsvakuum der blev skabt med det alvorlige tilbageslag i det internationale støttearbejde med PFLO, satses der for øjeblikket en del på opbygningen af en mere effektiv distribution af News from Oman (Dhofar Letter) og andre engelsksprogede publikationer. – I forbindelse med det materielle støttearbejde i Skandinavien har KROAG medlemmer igennem årene holdt en lang række lysbilledforedrag og film-forevisninger. KROAG, Box 86, 1003 København K.

Klunsergruppen i Ollerup, Nordgade 21, 5762 Vester Skerninge, tlf. O9-24 18 25. Støtter især ZANU, men har ved flere lejligheder i de seneste år støttet PFLO.

Emmaus Björkå, Åkvarn, S-360 70 Åseda, Sverige, tlf.  00946-481/66015. Det største klunserkollektiv i Skandinavien. Støtter især befrielsesbevægelserne i det sydlige Afrika, og næsten udelukkende med tøj. Sender hvert år en stor sending tøj til PFLO.

Sydvästasienkommittén, Box 15 135, S-104 65 Stockholm, Sverige. Laver informationsarbejde og pengeindsamlinger til PFLO.

Vil du støtte med et kontant bidrag, kan du indbetale det på giro 7 30 33 00, Støt Verdens Folk, Box 86, 1003 Kbh. K.  Denne indsamling er oprettet i nær tilslutning til KROAG, med det primære mål at rejse økonomisk støtte til PFLO. Rekvirer oplysningsmateriale og girokort.

Netop modtagne solidaritetssendinger fra Skandinavien i Omans Røde Halvmånes lokaler i Aden
Netop modtagne solidaritetssendinger fra Skandinavien i Omans Røde Halvmånes lokaler i Aden

 

Kort over regionen
Kort over regionen
Kort over Oman
Kort over Oman
Oversigt Befrielseskampens baggrund og udvikling
Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Skriv en kommentar / Write a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow